hala tlo 324x235 1

ROZSZERZENIE

do zasad funkcjonowania w Chińskim Centrum Handlowym-
GD POLAND INTERNATIONAL Sp. z o.o. (dalej jako: „Centrum”)

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, związaną z koniecznością podejmowania działań, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy i przypominamy o konieczności stosowania się przez podmioty prowadzące działalność handlową na terenie Centrum oraz przez Klientów Centrum, do obowiązujących przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.69 z późn. zm.), jak również wszelkie inne zalecenia i nakazy, w tym wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, począwszy od dnia 4 maja 2020 r., wprowadza się następujące zasady dotyczące poruszania się i funkcjonowania na terenie Centrum:

 1. Ograniczenia w ruchu pieszym:
 • w lokalu handlowym w tym samym czasie mogą przebywać nie więcej niż 4 osoby na każde czynne stanowisko handlowe w którym prowadzony jest handel, z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych stanowisk;
 • osoby przebywające na terenie Centrum zobowiązane są zachować bezpieczną odległość od innych osób, wynoszącą nie mniej niż 2 metry.
 1. Rozszerzone zasady sanitarne:
 • osoby dokonujące zakupów na terenie Centrum zobowiązane są do noszenia podczas zakupów rękawiczek jednorazowych oraz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, masek, maseczek albo kasku ochronnego;

z zastrzeżeniem, że obowiązek o którym mowa powyżej nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

 1. Zobowiązania dot. podmiotów, prowadzących działalność handlową na terenie Centrum:
 • wyposażenie swojego lokalu handlowego w płyny do dezynfekcji rąk oraz co najmniej raz na godzinę, przeprowadzenie dezynfekcji stanowiska sprzedażowego lub stanowiska kasowego;
 • zapewnienia osobom obsługującym stanowiska handlowe rękawiczek jednorazowych, środków do dezynfekcji rąk oraz środków ochrony osobistej;

z zastrzeżeniem, że obowiązek, o którym mowa powyżej, nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

 • zapewnienie odległości pomiędzy stanowiskami pracy, wynoszącej co najmniej 1,5 metra;
 • zapewnienie, ażeby przy jednym stanowisku nie przebywały jednocześnie więcej niż 4 osoby, a odległość pomiędzy każdą z tych osób była nie mniejsza niż 2 metry;

chyba, że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: (1) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, (2) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

Równocześnie informujemy o następujących uprawnieniach Centrum, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzegania zasad o których mowa powyżej:

 1. możliwość weryfikacji ilości osób wjeżdżających/wchodzących na teren Centrum, w tym hal handlowych oraz ilości osób ich opuszczających, celem bieżącego ustalania przestrzegania zasad określonych powyżej;
 2. możliwość czasowego ograniczenia wejścia na teren hal, w celu zapewnienia przestrzegania limitów maksymalnej liczby osób, które w jednym czasie mogą przebywać w budynku oraz przestrzegania rozszerzonych zasad sanitarnych;
 • możliwość przeprowadzania kontroli przestrzegania przez osoby prowadzące działalność handlową zobowiązań określonych w pkt. 3 powyżej, a w przypadku stwierdzenia naruszeń w powyższym zakresie, możliwość podjęcia działań, w celu przywrócenia stanu zgodnego z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nakazanie zamknięcia stanowiska handlowego, na którym doszło do naruszenia.

Równocześnie Centrum informuje, że w przypadku gdy na skutek nieprzestrzegania przepisów, wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, przez podmiot prowadzący działalność handlową na terenie Centrum, na Centrum nałożone zostaną jakiekolwiek sankcje, w tym w szczególności kary administracyjne, Centrum zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do podmiotu, który dopuścił się naruszenia skutkującego nałożeniem tych sankcji o naprawnienia szkód powstałych z tego tytułu.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną oraz regulacjami w tym zakresie, zasady funkcjonowania w Centrum mogą ulec zmianie, o czym Centrum będzie na bieżąco Państwa informować. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i zrozumienie w tej trudnej sytuacji.