Rodo

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez GD Poland International Sp. z o.o., Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 16 lok. C008, 05-552 Jabłonowo, NIP 1090003668, REGON 360554700, KRS 0000539724

W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) w dalszej części niniejszego dokumentu określane jako w skrócie RODO, informujemy, iż:

  1. Zgodnie z art. 99 wyżej określanego rozporządzenia jako RODO wchodzi ono w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.
  2. Stosownie do brzmienia art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych jest GD Poland International Sp. z o.o., Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 16 lok. C008, 05-552 Jabłonowo, NIP 1090003668, REGON 360554700, KRS 0000539724, zwany dalej Administratorem;
  3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw z tym związanych wskazujemy powyższe dane kontaktowe jak również adres e-mailowy: office@gdpoland.pl
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ściśle określonym w RODO, w szczególności w dyspozycjach wskazanych w art. 6 RODO, dla zgodności przetwarzania z prawem, w tym w przypadku niezbędnym do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych stosownie do uwarunkowań RODO;
  6. Okres przechowywania danych osobowych jest limitowany przez RODO i właściwe w tym zakresie przepisy prawa;
  7. Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom następuje tylko i wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa, odpowiednio RODO, w związku z wykonywaniem umowy wiążącej GD Poland International Sp. z o.o., z Państwem i odpowiednio dla danej sprawy realizowanej dla Państwa przez powyżej wskazany podmiot;
  8. Pełen zakres Państwa praw w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych reguluje RODO i związane z nim właściwe przepisy prawa;
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny tym niemniej jest konieczne do świadczenia dedykowanych usług na podstawie zawartych i podjętych z Państwem umów, zleceń, zamówień, ofert i wszelkich innych działań komercyjnych świadczonych na rzecz Państwa w zakresie szeroko rozumianych kontaktów gospodarczych i handlowych wykonywanych przez GD Poland International Sp. z o.o., na obszarze działania RODO. Zatem powyższe jest warunkiem zawarcia i/lub realizacji stosownej umowy oraz danego świadczenia usług. Tym samym konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy w zakreślonym zakresie z Administratorem danych.