私人资料管理

Witamy na stronie

Prawa do niniejszej strony przysługują GD Poland International Sp. z o.o. Strona zarządzana jest przez GD Poland International Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej przy ul. Nadrzecznej 16/C008, 05-552 Jabłonowo, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000539724, NIP 1090003668. Polityka Prywatności została opracowana, aby wyjaśnić zasady przetwarzania wszelkich informacji, w tym danych osobowych, jakie użytkownik może udostępnić nam podczas korzystania z tej strony. Należy koniecznie przeczytać wszystkie informacje zawarte w Polityce Prywatności przed skorzystaniem z niniejszej strony lub przesłaniem na jej adres jakichkolwiek informacji.

Zgoda użytkownika

Korzystając z niniejszej strony, użytkownik zgadza się na warunki określone przez Politykę Prywatności. Za każdym razem, gdy użytkownik przekazuje informacje za pośrednictwem tej strony, tym samym wyraża zgodę na ich zachowanie, wykorzystywanie oraz ujawnianie, zgodnie z Polityką Prywatności, z zastrzeżeniem, że w niektórych przypadkach odrębna zgoda może być potrzebna do uzyskania podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Aktywne zbieranie informacji

W niektórych sekcjach tej strony internetowej użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych informacji w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji (np. formularz kontaktowy). Niektóre informacje przekazywane przez Państwa mogą stanowić dane osobowe (tzn. dane pozwalające na zidentyfikowanie Państwa, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mailowy, numer telefonu itd.).

Pasywne zbieranie informacji

Podczas poruszania się użytkownika po tej stronie internetowej niektóre anonimowe informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny (to znaczy bez ich aktywnego przekazania przez użytkownika), przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak np. pliki „cookie” oraz przez zbieranie danych nawigacyjnych (za pomocą plików rejestrów, rejestrów serwera). Przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do tej strony pewne anonimowe informacje, takie jak adres IP czy wersję przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze użytkownika. Strona ta może także pobierać anonimowe informacje z komputera użytkownika np. za pomocą plików „cookie”. Można ustawić przeglądarkę tak, aby informowała, kiedy wysyłany jest plik „cookie”, lub aby odrzucała wszystkie pliki „cookie”, jednak bez włączonej opcji obsługi plików „cookie” pewne funkcje tej strony mogą nie działać.

Zebrane w pasywny sposób anonimowe informacje mogą być wykorzystane w celu zapewnienia odwiedzającym stronę lepszej obsługi, dostosowania strony do preferencji użytkownika, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trendów, administrowania stroną i jej doskonalenia. Takie informacje nie są łączone z danymi osobowymi zebranymi w inny sposób na stronie, o ile użytkownik nie wyrazi na to zgody.

Wykorzystywanie i ujawnianie informacji

Z wyjątkiem wyraźnie określonych przypadków, możemy wykorzystać informacje zebrane za pośrednictwem tej strony do udoskonalenia jej zawartości i dostosowania do preferencji użytkownika, przesyłania informacji użytkownikowi (na jego życzenie), do celów marketingowych i badawczych oraz innych celów podanych w Polityce Prywatności. Poza tym możemy w pełni wykorzystywać wszelkie zebrane za pośrednictwem tej strony informacje, które nie identyfikują użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili odmówić zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, wystarczy przesłać e-mail na adres:biuro@gdpoland.pl

Jeżeli użytkownik prześle na niniejszą stronę informacje, które mogą go zidentyfikować, powinien wiedzieć, że możemy połączyć takie informacje z innymi aktywnie zebranymi danymi, chyba, że określono to inaczej w momencie zbierania tych danych.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika innym spółkom należącym do grupy kapitałowej GD Poland, o ile zgodzą się one stosować do Polityki Prywatności. GD Poland International Sp. z o.o. może ujawnić dane osobowe użytkownika osobom trzecim, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w następujących przypadkach:

– gdy są kontrahentami, którzy wspierają naszą działalność gospodarczą (np. w zakresie realizacji usług, pomocy technicznej, usług dostawczych oraz finansowych). W takich przypadkach będziemy wymagać, aby strona trzecia wyraziła zgodę na działanie zgodne z Polityką Prywatności;

– w związku z cesją, sprzedażą lub innym transferem działalności dotyczącej prowadzenia tej strony, która wymaga wykorzystania danych. W takich przypadkach będziemy wymagać od nabywcy postępowania zgodnego z Polityką Prywatności;

– jeśli obowiązek ujawnienia tych danych będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa, orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych.

Zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji objętych Polityką Prywatności może pociągnąć za sobą przekazanie tych informacji władzy sądowniczej innej niż władza sądownicza kraju zamieszkania użytkownika, w których mogą nie obowiązywać odpowiednie prawa i przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W takich przypadkach użytkownik będzie proszony o wyrażenie zgody na piśmie na przekazanie danych i ich ujawnienie zgodnie z Polityką Prywatności.

Dostęp do danych oraz ich korygowanie i usuwanie

Aby dane osobowe przesłane za pośrednictwem tej strony były dokładne, aktualne i pełne, użytkownik powinien skontaktować się z nami w sposób podany poniżej, a my podejmiemy odpowiednie kroki, aby uaktualnić lub skorygować dane zawarte w naszej bazie lub je usunąć z naszej listy kontaktowej. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem tej strony jest GD Poland International Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej, pod adresem: Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 16/C008, 05-552 Jabłonowo. Udostępnienie danych osobowych za pośrednictwem niniejszej strony jest dobrowolne. Osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu, poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Dołożymy wszelkich starań, aby chronić przesłane na naszą stronę dane osobowe użytkownika przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy też pamiętać, że nigdy żadna transmisja danych za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczna i wolna od błędów. W szczególności e-mail czy arkusz kontaktowy wysyłany na niniejszą stronę lub z tej strony może nie być bezpieczny. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za ochronę jego nazw użytkownika, numerów ID i innych specjalnych informacji dostępowych dotyczących niniejszej strony.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza strona może zawierać linki lub odnośniki do innych stron internetowych, na których nie obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.